Integritetspolicy

Såhär skyddar vi dina uppgifter

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Garantio AB’s behandling av dina personuppgifter

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Garantio AB med anledning av de tjänster vi erbjuder, så behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap avkontaktperson och kund. I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi hur och varför Garantio AB behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter om dig som
behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad och vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, t.ex. genom att du fyller i vårt kontaktformulär, efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Garantio AB.

Personuppgiftsansvarig

Garantio AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy (Garantio AB, org. nr. 559283-5671, Svärmaregatan 5, 603 61 Norrköping).

Vid frågor, kontakta gärna oss via info@garantio.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla
de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er.

Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt
för fakturering och uppföljning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss stöds på
en intresseavvägning.

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Garantio AB för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Garantio AB och dig. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med dig fortgår under avtalsperioden. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kundförhållande behandlar ESMP Digital Mediepartner AB fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Mottagare av personuppgifter

Garantio AB delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Garantio AB har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet och vi kommer heller inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på
info@garantio.se